Přejít k hlavnímu obsahu

Centrum transferu technologií UTB ve Zlíně – Transfer znalostí a spolupráce s praxí – výsledky rok 2021

Přenos získaných poznatků z oblasti základního výzkumu do praxe je v rámci UTB ve Zlíně zajišťován prostřednictvím Centra transferu technologií (CTT), které bylo zřízeno v roce 2008 jako specializované pracoviště pro spolupráci s aplikační sférou a transfer výsledků výzkumu a vývoje (VaV), a které je začleněno v organizační struktuře Univerzitního institutu UTB ve Zlíně.

Zabezpečování průmyslově právní ochrany výsledků VaV a provádění potřebných kroků vedoucích k jejich komercializaci bylo na UTB, stejně jako v minulých letech, i v roce 2021, předmětem činnosti tohoto specializovaného pracoviště. Rozvoj činnosti a služeb CTT byl v souladu s potřebami regionu a regionálních partnerů a přispíval k zajišťování funkčního transferu výsledků činností aplikovaného výzkumu do praxe. CTT bylo navíc významným pojítkem mezi UTB a průmyslovou praxí díky specializovaným službám z oblasti průmyslově právní ochrany, které provádělo nejen interně pro UTB, ale pokud jde o poskytování konzultací, zpracování rešerší a posudků, také pro průmyslové subjekty – externí partnery nebo další zájemce.

UTB měla do konce roku 2021 prostřednictvím CTT uzavřeno 36 licenčních smluv v celkovém finančním objemu od roku 2008 ve výši  1 944 920,-Kč a od roku 2014 evidovaných 33  smluv z oblasti transferu technologií v celkovém objemu hospodářské činnosti UTB ve výši 2 801 036,43Kč. Dále měla uděleno celkem v roce 2021 15  patentů ČR,  zapsáno bylo 17  užitných vzorů  ČR,  1 zapsaný průmyslový vzor Společenství, 1 zapsaná ochranná známka ČR a 1 zapsaná ochranná známka Evropské unie.

UTB prostřednictvím CTT podpořila v letech 2016 – 2019 celkem 14 transferových projektů na bázi proof-of-concept v celkovém finančním objemu 10 549 043,- Kč. V průběhu roku 2019 byl připraven    a dne 26. 09. 2019 i schválen navazující komercializační projekt (GAMA II, TAČR): TP01010006 – Komercializace na UTB ve Zlíně II v celkové maximální výši 11 130 000,-Kč s alokací finančních prostředků pro období 2020 – 2022. V roce 2020 bylo prostřednictvím GAMA II přijato 10 transferových projektů v hodnotě 8 351 737,- Kč. V roce 2021 UTB prostřednictvím CTT podpořila celkem 12 dílčích projektů GAMA II na bázi proof-of-concept ( CPS 5 projektů, UNI 3 projekty, FLKŘ 1 projekt, FAI 1 projekt, FMK 2 projekty ) v celkovém finančním objemu 7 208 630,-Kč.

V roce 2021 CTT pro UTB podalo 10 patentových přihlášek v ČR, 3 Mezinárodní patentové přihlášky PCT, 1 patentovou přihlášku v Číně a 1 přihlášku Evropského patentu; dále bylo podáno 15 přihlášek užitných vzorů  ČR, 1 přihláška Průmyslového vzoru Společenství a 1 přihláška Ochranné známky ČR.

CTT spolupracuje s 1 spin-off firmou UTB ve Zlíně a s firmami umístěnými a zasídlenými na Vědeckotechnickém parku v budově U11, který byl vybudován v roce 2008 na základě projektu „Vědeckotechnický park a centrum pro transfer technologií při UTB ve Zlíně“ a byl financován Evropským fondem pro regionální rozvoj, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a UTB v rámci OP PP, program PROSPERITA. Vědeckotechnický park při UTB je členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s. a poskytuje kompletní infrastrukturu pro podporu inovačního podnikání ve Zlínském kraji a okolí. V rámci 15. průběžné etapy akreditace VTP v ČR a dle stavu k 02. 01. 2020, byla na období do 31. 12. 2022 obhájena a Společností vědeckotechnických parků ČR, z.s. potvrzena Akreditace Vědeckotechnickému parku UTB ve Zlíně.

Transfer technologií a znalostí byl rovněž uskutečňován prostřednictvím profesních sdružení, jichž jsou CTT nebo jeho patentoví zástupci členy:

 • Asociace inovačního podnikání České republiky, z.s..
 • Společnost vědeckotechnických parků ČR, z. s.
 • Transfera.cz.
 • Platforma ZLINNOVATION
 • European Patent Institute.
 • Komora patentových zástupců ČR.

Přenos poznatků vedoucí k využití výsledků výzkumu a vývoje do praxe byl uskutečňován prostřednictvím spolupráce s podniky a probíhal souběžně ve dvou úrovních:

 1. a) smluvní a kolaborativní výzkum, který ověřoval a rozvíjel spolupráci s podnikovým sektorem; jeho rozvoj se projevoval v nárůstu smluvního výzkumu;
 2. b) projekty aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, které byly podpořeny především od národních poskytovatelů; a přenos poznatků do praxe byl vždy předmětem smlouvy o využití výsledků řešení projektu.

Přenos poznatků do praxe vycházel z baťovských principů podnikání v rámci rozvoje procesu transferu technologií na bázi kooperace a posilování vazeb univerzita – podniky – regionální samospráva.

Komercializace a spolupráce s praxí je prioritní činností CTT. Činnost CTT se soustřeďuje na komplexní služby v oblasti ochrany duševního vlastnictví, konzultantskou a informační činnost související        s uzavíráním licencí, dále centrum podporuje komercializaci V a V výsledků a podílí se na řešení transferových projektů v národní i mezinárodní úrovni. Mimo to provádí CTT pro původce z UTB přímé zastupování univerzity ve věci průmyslových práv před českým Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV ČR), Evropským patentovým úřadem (EPO), Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO).

CTT, na základě vypracované Metodiky z roku 2017 „Akreditace zkušebních laboratoří, postupy a návody pro akreditaci“, podalo Žádost o mezinárodní akreditaci Obuvnické zkušební laboratoře UNI UTB na Český institut pro akreditaci, o. p. s. na základě vypracované dokumentace dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pro fyzikálně-mechanické zkoušky obuvnických materiálů a výrobků z usní, koženek, textilních materiálů, plastů a pryží. Akreditace byla obhájena v lednu 2019 a potvrzena mezinárodním Osvědčením o akreditaci č. 36/2019 ze dne 24. 1. 2019, které vydal Český institut pro akreditaci, o.p.s. Praha. Obhájení akreditace proběhlo dne 10. 02. 2020 v rámci ročního dozorového auditu s vydáním Osvědčení o akreditaci č. 85/2020 s platností do 24. 01. 2022 a následným dozorovým auditem, který byl obhájen dne 02. 12. 2020. Mezinárodní Osvědčení o akreditaci bylo prodlouženo dne 4. 1. 2022 na základě úspěšného výsledku provedeného auditu ve dnech 6. – 8. 12. 2021 společností ČIA, o. p. s. Praha s platností do 4. 1. 2027. Prodloužení o Mezinárodní akreditaci je doloženo Osvědčením o akreditaci č. 17/2022 včetně Přílohy, který je nedílnou součástí Osvědčení o akreditaci č. 17/2022.

Ke komercializaci slouží také čisté prostory UNI splňující podmínky pro zařazení do požadované třídy čistoty ISO 7 dle  požadavku normy ČSN EN ISO 14644 Čisté prostory a příslušné řízené prostředí      a v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 13485 Systém managementu jakosti ZP s pravidelným dohledem notifikované osoby a odbornou garancí včetně možností spolupráce s vědeckými týmy.          V prosinci 2019 CTT obhájilo Certifikát č. 20 0001 SJ společnosti ITC, a.s. Zlín, který deklaruje zavedený, dokumentovaný a funkční systém managementu kvality v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 13485 ed. 2:2016. Datum vydání Certifikátu č. 20 0001 SJ je dne 15. 01. 2020 s platností do 14. 01. 2023 a pravidelným ročním dozorovým auditem. Obhájení dozorového auditu čistých prostor společností ITC, a.s. Zlín proběhlo dne 15. 12. 2020 a v roce 2021 dne 14. 12.

CTT zastává rovněž významnou úlohu při působení univerzity v rámci aktivit regionu. Jeho činnost směřuje do oblasti aplikovaného výzkumu, ochrany průmyslových práv a transferu technologií                 a inovací. CTT je významným pojítkem mezi UTB a průmyslovou praxí. Odborné a konzultační služby CTT mohou využívat jak pracovníci UTB, tak i firmy a podnikatelé regionu. V roce 2021 se Univerzitní institut, Centrum transferu technologií, zapojil do Hodnocení soutěže „Inovační firma Zlínského kraje“, jejímž smyslem je podpořit inovační aktivity podnikatelských subjektů ve Zlínském kraji a motivovat je k dalšímu rozvoji v této oblasti. Cílem soutěže je ocenit a zviditelnit nejlepší podnikatelské subjekty na poli inovací a zároveň tak prezentovat Zlínský kraj jako region disponující inovačním potenciálem.

CTT realizovalo v roce 2021  semináře pro studenty a pracovníky UTB v rámci projektů IKAROS (Institucionální kvalita a rozvoj strategie vědy na UTB ve Zlíně, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014623), JUNG (Juniorské granty UTB ve Zlíně, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016941), HR (OP VVV Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UTB ve Zlíně, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006243) a Institucionálního plánu UTB ve Zlíně (IP 2019 – 2020, Cíl 5: Podpora Centra transferu technologií a spolupráce s praxí s plněním do 30. 6. 2021), které  byly věnovány novinkám v oblasti právních předpisů, aktuálním otázkám v oblasti ochrany duševního vlastnictví, inovacím a technologiím ve Zlínském kraji a podpoře komercializace.

V rámci projektu IKAROS se jednalo celkem o 5 seminářů.  Dne 18. 5. 2021 se konaly 3 semináře: „Metodika zakládání start-up a spin-off firem na UTB ve Zlíně“, „Směrnice Pravidla zakládání a realizace start-up a spin-off firem na UTB ve Zlíně“, „Metodika dlouhodobé koncepční podpory technologických parků pro start-up a spin-off firmy“. Dne 20. 4. 2021 se konal seminář „Ochrana práv duševního vlastnictví“ a dne 11. 5. 2021 seminář „Transfer technologií“.

V rámci projektu JUNG se konaly 4 semináře. Dne 30. 9. 2021 seminář „Autorské právo a nakládání s duševním vlastnictvím“, v anglické verzi seminář proběhl dne 7. 10. 2021. Dne 25. 11. 2021 proběhl seminář „Transfer technologií a znalostí, komercionalizace výsledků“, seminář v anglické verzi se konal dne 2. 12. 2021.

V rámci plnění Institucionálního programu UTB ve Zlíně IP 2019 – 2020, Cíl 5: Podpora centra transferu technologií a spolupráce s praxí proběhl jeden seminář dne 25. 5. 2021 „Rizika z porušování patentových práv a jak jim účinně předejít“.

V rámci projektu HR, OPVVV Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UTB ve Zlíně, se konal 1 seminář dne 14. 4. 2021 s názvem „Transfer technologií a jeho nejzajímavější výsledky“.

Pro součást FMK UTB ve Zlíně tým CTT školil dne 13. 12. 2021. Jednalo se o jeden seminář s názvem „Autorské právo a duševní vlastnictví“.

Tým CTT uskutečnil v roce 2021 několik pracovních schůzek s řešiteli  dílčích projektů  na podporu proof-of-concept aktivit na základě přijatého projektu Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně II, který je veřejnou soutěží programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA II (TP01010006)  financovanou Technologickou agenturou České republiky.

V rámci projektu IKAROS, klíčové aktivity KA06 – DA6.2  – Strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce a transferu technologií, a na základě uzavřeného Memoranda o spolupráci mezi Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Pruef-und Forschungsinstitut Pirmasens e.V., Německo se konala v červenci 2021 čtyřdenní zahraniční pracovní stáž pracovníků Univerzitního institutu UTB ve Zlíně v Německu za účelem získání a sdílení poznatků dobré praxe, navázání kontaktů a aktivní spolupráce zejména v oblasti transferu technologií pro obuvnický sektor.

V rámci projektu IKAROS, klíčové aktivity KA3 – DA3.10 – Strategie udržitelného rozvoje UTB ve Zlíně jako podnikatelské univerzity, byla k datu 30. 6. 2021 vytvořena „Metodika transferu technologií formou start-up a spin-off na UTB ve Zlíně, která se skládá ze tří částí:

 1. Metodika zakládání start-up a spin-off firem na UTB ve Zlíně
 2. Návrh Směrnice rektora – Příprava zahrnující pravidla zakládání a realizace start-up a spin-off firem na UTB ve Zlíně
 3. Metodika dlouhodobé koncepční podpory technologických parků pro start-up a spin-off firmy.

Koncept podnikatelské univerzity předpokládá přímou spolupráci UTB ve Zlíně s praxí i bez spolufinancování prostřednictvím podpory z veřejných zdrojů. Mírou této přímé spolupráce v oblasti smluvního výzkumu jsou příjmy ze zakázek, které v posledních letech narůstají se zvyšující se mírou spolupráce UTB ve Zlíně s praxí.  Výsledky z transferu znalostí a výsledků výzkumu do praxe za roky 2016-2021 jsou shrnuty v Tabulce.

Tabulka

Ing. Ivana Bartoníková

ředitel CTT Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

 1. 04. 2022